SCHLAGZEUG I CAJON I GITARRE I KLAVIER I BASS I GESANG I SONGWRITING

STICKS School Of Music: https://youtu.be/qFMO6HXCvCM

B A R R I E R E F R E I E   I N K L U S I O N   M U S I K S C H U L E

 l    e    t         t    h    e       m    u    s    i    c       p    l    a    y

SCHLAGZEUG I CAJON I BASS I GITARRE I UKULELE I KLAVIER I GESANG

SONGWRITING I BANDWERKSTATT